Rybolov a techniky lovu

Rybolov je odchyt ryb z tekoucích vod, jezer, umělých nádrží (rybníků, přehrad) a moří. Pojem zahrnuje dvě odlišné činnosti:

·            hospodářské výlovy - při nich se odchyt provádí pomocí sítí, případně i elektrického proudu

·            sportovní aktivity - také označované termínem rybaření; zde se pro lov ryb používají udice s nástrahou

V České republice se za účelem rybolovu vedle přirozených vodních toků, řek a potoků, využívají především menší i rozsáhlejší umĕlé vodní nadrže – rybníky, jejichž budovaní má v této zemi tradici již nĕkolika stovek let. Celkový výnos tĕchto nádrží je často navyšován pravidelným či nárazovým přidáváním živin – přikrmováním. Nadmĕrné přikrmování může být ovšem příčinou destabilizace celého rybničního ekosystému. Ten nastává v okamžiku, kdy vlivem přesycení prostředí živinami v nádrži neúnosnĕ stoupne koncentrace fytoplanktonu – mikrosopických řas a cyanobaktérii (sinic). Tato sukcese může vést až k totálnímu kolapsu ekosystému, neboť nadmĕrná biomasa fytoplanktonu je zanedlouho schopna vyčerpat v nádrži veškerý dostupný kyslík nejen pro sebe, ale i pro veškerou ostatní vodní aerobní biotu.

 

Zdroj: www.wikipedia.cz