Český rybářský svaz

Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

MO 7007 Domašov nad Bystřicí

Pstruží líheň 24, 783 06  Domašov nad Bystřicí

 

https://www.pstruzilihenbela.cz.tl/

e-mail : ryby.domasovnb@seznam.cz

--------------------------------------------------------------------------------

 

                                                          

Zápis čís. 8 / 2010

 

 

z výborové schůze konané dne 4. září 2010 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Pstruží líhně 24 v Domašově nad Bystřicí

 

Přítomni :        9 členů výboru

                        p. David Říha - správce líhně

Omluveni :      p. Lakva st., p. Lakva ml., p. Staněk a p. Ondráček - předseda dozorčí komise

 

 

Záznam programu :

 

p. Bednář, předseda :

V úvodu seznámil přítomné členy s postupem našeho výboru ve věci vymezení spodního rybníku v Domašově n. B. (rybník č. 2) pro lov pouze na umělou mušku. Na výbor ÚS ČRS Ostrava byla podána žádost o úpravu podmínek lovu pro příští lovnou sezonu. Žádost již byla řádně schválena a tato podmínka bude uvedena v Doplňku Přehledu RR pro rok 2011. Z toho vyplývá nutnost postupné přípravy tělesa spodního rybníku na umístění. Spuštění tohoto rybníku a oprava vypouštěcího zařízení je zatímně naplánována na 04/2011. Garantem prací byl pověřen pan Jiří Slížek.

V další části svého vystoupení informoval členy výboru o postupu ve věci opakovaného úhynu plůdku v sádkách líhně v posledních měsících t.r. ve vazbě na nekvalitní vodu v přítoku vody do líhně. Byly odeslány celkem 3 dopisy s výzvou o hledání řešení: na SZIF Olomouc, OIŽP Olomouc a Odbor ochrany vod při městském úřadě ve Šternberku. Situace s hledáním skutečných zdrojů znečištění povrchových vod i pramenů pitné vody pro obec Domašov je složitá a zatím nepružná. O dalších zjištěních příslušných orgánů bude výbor průběžně informován.

V souvislosti s prováděním stavebních prací na Trusovce jsou postupně prováděny odlovy a vyhodnocování zvoleného technického řešení skluzů z balvanů bez klasického vývařiště. Podle prvních odborných zpráv toto nové stavební řešení ztrácí účinnost hned po první velké vodě, kdy se kalem a splavenou horninou ihned zanese spodní část skluzu, takže ryby ztrácí přirozený úkryt.

Dále předseda informoval přítomné členy o dalším průběhu povolovacího řízení na opravu rybníka v Horní Loděnici. Ze strany výboru ÚS ČRS Ostrava bylo odesláno negativní stanovisko rybářů: pokud nebude při opravě hráze rybníka současně také provedeno jeho odbahnění, nedojde k avizovanému zvýšení retenční schopnosti rybníka a výsledek celé akce se mine účinkem.

Dále informoval předseda přítomné členy výboru o průběžném naplňování finančního rozpočtu pro letošní rok naší MO za období leden - srpen 2010 a o čerpání poskytnutých dotací pro letošní rok 2010 v tomto členění:

1.        Rekonstrukce a modernizace vlastní líhně

2.        Rekonstrukce napouštěcího zařízení

3.        Školící a ubytovací zařízení

Při čerpání provozního rozpočtu je naše organizace limitována m.j. i zatím opožděným prodejem tržní ryby, což způsobila nepřízeň počasí v květnu a červenci t.r., dále pak přetrvávající problémy s nízkým kyslíkem v převáděné potoční vodě (viz výše). Distribuce prodejní ryby (Po a P. duháka) určeným odběratelům podle pokynu ÚO ČRS OVA je v plném proudu. Vlastní distribuci organizuje a provádí hospodář p. Náplava.

Následně přednesl zprávu o průběhu prací na líhni od poslední schůze výboru v 08/2010, zejména o provedených opravách a úpravách na technickém vybavení vlastní líhně, dále o průběhu stavebních prací na rekonstrukci sádky č. 1 a na školícím středisku.

p. David Říha - správce líhně

Správce líhně nejprve seznámil členy výboru se seznamem udržovacích prací a drobných oprav, které je třeba provést v areálu líhně do konce tohoto roku 2010 v zájmu zabezpečení bezchybného chodu provozu líhně :

1)         instalace mříže na přítoku

2)         lávky na čtyřsádky (z důvodů bezpečnosti práce v zimě při sekání ledu)

3)         dřevo na topení

4)         úklid žlabů a sádek před zimou

5)         vyřešení přítoku do spodního rybníka (hrozí zamrznutí)

6)         zadní lampa stále nesvítí

7)         výřez dřevin kolem náhonu

8)         přítoky nová sádka (řeší p. Peřina)

Poté předložil předsedovi výboru svou písemnou výpověď z pracovního poměru, dle které jeho pracovní poměr končí dnem 30.11.2010. Tuto zaměstnaneckou záležitost včetně upřesnění podmínek pro čerpání zůstatku jeho dovolené za r. 2010 bude řešit předseda naší MO spolu s hospodářem.

 

Příspěvky jednotlivých členů :

 

Dr. Pazdera, jednatel :

V úvodu podle pokynu předsedy výboru provedl kontrolu stavu plnění úkolů od srpnové schůze výboru, kdy konstatoval, že uložené úkoly, zahrnuté do zápisu č. 6/2010, jsou průběžně splněny.

Informoval přítomné o emailových nabídkách, zprávách, dopisech, pozvánkách a další obecné firemní korespondenci, která přišla na emailovou adresu naší MO. Všechny zásadní emaily přeposílá bez zbytečného odkladu k rukám předsedy, hospodáře a dalších členů, pokud se jich obsah týká. Stejně tak jsou průběžně předávány i doručené písemnosti.

Minulý týden byla naší organizaci doručena poštou další zadržené povolenka člena naší MO, která byla poté předána krátkou cestou předsedovi DK k dalšímu řešení dle Stanov ČRS.

 

Ing. Lavička, ekonom :

Úkol pro Ing. Lavičku připravit k 30.9. t.r. přehled o počtu prodaných ročních územních povolenek, které bude odeslán po projednání na ÚV OVA stále trvá.

Přijatý závěr, že na zářijovou schůzi přinesou členové výboru, zajišťující prodej povolenek v místě působnosti, kopie povolenek a výkazy brigád, je plněn jen zčásti.

Dále podal zprávu o vystavených fakturách za prodané tržní ryby, dále o stavu korunového účtu naší MO ke dni 31.8.2010 a dále o základních ekonomických ukazatelích finančního plánu MO od počátku roku. Platební povinností jsou plněny průběžně, s ohledem na vývoj prodeje a plnění brigádnických povinností členů naší MO doporučil všem minimalizovat náklady a realizovat jednotlivé nákupy a hotové výdaje po pečlivém zvážení.

Nakonec informoval přítomné, že dne 1.9. 2010 oslavil předseda naší dozorčí komise pan Vondráček krásné narozeniny. Výbor se připojuje s gratulací a přáním všeho nejlepšího do dalších let.

 

p. Malinovský, vedoucí práce s mládeží :

Podána informace o zahájení pravidelné činnost kroužku mládeže od měsíce září 2010, kdy se děti vrací do školy.

Připravovaný zájezd mládeže do Zlatých Hor byl po počátečním velkém zájmu následně zrušen pro malý počet skutečných přihlášených dětí a jejich rodičů.

Na měsíc září plánuje kroužek mladých rybářů výjezdní akci. Výhodné se jeví areál líhně i se svým školící a ubytovacím střediskem.

Soustředění mladých rybářů v Otrokovicích e zúčastnil za naši MO člen kroužku nezl. Jakub Čtvrtník.

Návrh p. Malinovského na poskytnutí jednorázového příspěvku na toto soustředění ve výši 1.000,- Kč výbor jednomyslně schválil. Vyplacení příspěvku otci jmenovaného následně zajistí p. Vondráček a Ing. Lavička.

 

p. Ing. Žaloudek, člen :

Informoval o provádění ověřování problémů na horním toku potoka, kdy došlo k vylití potoka po zbudování rozsáhlé hráze bobra evropského na pozemek – louku místního soukromého zemědělce ze strany dvoučlenné kontrolní skupiny z OIŽP Olomouc.

 

p. Fryčák, místopředseda :

Předložil informaci o přípravě na výlov rybníku Husinec v Bohuňovicích v polovině října t.r.

Na příští výborové schůzi bude posouzena možnost provést, či neprovést výlov rybníka Husinec s ohledem na stav vody v místním potoce. V případě výlovu rybníka bude akceptován pouze omezený počet zájemců o brigádu při samotném výlovu, kdy základní podmínkou budou broďáky a celodenní účast, vše pod patronací vedoucího brigád. Na akci budou přizváni místní hasiči, kteří budou upravovat výši hladiny vody pro optimální odlov.

Během samotného výlovu bude zajištěn prodej pečeného pstruha, uzeniny z udírny a nápojů. Pro zájemce o koupi ryby bude na místě připraveno k prodeji vedle slovenou kapra také cca 70 kg pstruhů, dalších cca 50 kg pstruhů bude připraveno na líhni k distribuci do hodiny po zatelefonování hospodářem.

Dále informoval o rozhodnutí obce Bohunice poskytnout naší MO příspěvek na činnost kroužku mládeže ve výši 22.000,- Kč. Mezi členy naší MO je t.č. evidováno cca 40 mladých rybářů do 15ti let.

 

p. Náplava, hospodář :

Informoval výbor o průběhu a výsledcích schůzky regionálních hospodářů na úrovni ÚO ČRS OVA. Požadavek na striktní snížení počtu členů RS v jednotlivých MO ČSR je bezprecedentní, sledující pouze jediné, a to zajištění většího inkasa z prodeje ročních krajských povolenek. Jiný logický důvod nebyl nalezen. Naše MO má za úkol snížit stávající počet 8 členů RS na 6, přitom všichni naši členové jsou odpovědní, agilní a vykazují pravidelnou činnost podle Stanov ČRS.

Dále informoval, že probíhají na líhni pravidelné (sobotní) brigády, malá účast členů Moje pravidlem. Přelovuje se, čistí se jednotlivé bazény, probíhá pravidelné třídění. Ve žlabech je cca 45.000 ks plůdku PD a cca 15.000 ks ve žlabech, průběžně probíhá probírka.

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám v první polovině letošního roku došlo k odložení prodeje tržních ryb (pstruhů) až na 08 - 09/2010, neboť stále mají ještě menší délku, přitom vhodnou hmotnost již mají. Požadavky UO ČRS OVA jsou vykrývány.

 

 

Na závěr výborové schůze byla pod vedením předsedy výboru provedena prohlídka celého areálu líhně a fyzická kontrola stavu provádění dvou samostatných stavebních akcí, a to akce „nová sádka“ a „oprava sklepa líhně“.

 

 

Příští schůze výboru MO se koná dne 4. října 2010 od 16,30 hod. v Bohuňovicích v zasedací místnosti MP.

 

 

 

Zapsal:

JUDr. Vladimír Pazdera v.r.

         jednatel

 

Rozdělovník :

1.      ÚS ČRS Ostrava

2.      Předseda

3.      místopředseda

4.      Ekonom

5.      Jednatel

6.      Hospodář

7.      Vedoucí práce s mládeží

8.      Předseda DK