Český rybářský svaz

Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

MO 7007 Domašov nad Bystřicí

Pstruží líheň 24, 783 06  Domašov nad Bystřicí

 

https://www.pstruzilihenbela.cz.tl/

e-mail : ryby.domasovnb@seznam.cz

---------------------------------------------------------------------------------

                                                          

Zápis čís. 7 / 2010

 

z výborové schůze konané dne 9.8.2010 v Bohuňovicích na rybníku Husinec

Přítomni :        12 členů výboru

1 člen dozorčí komise

Záznam programu :

 

p. Bednář, předseda :

V úvodu seznámil přítomné členy s obsahem pošty, doručené výboru od poslední schůze výboru. Samostatně se věnoval informaci o poskytnutí náhrady škody za jarní poškození líhně velkou vodou, kterou řešilo MZe ČR v součinnosti s ČRS.

Dále informoval předseda přítomné členy o průběžném naplňování finančního rozpočtu pro letošní rok naší MO za období leden - červen 2010. Na plnění ročního plánu se zatím nepříznivě projevuje značný pokles prodeje povolenek a také finanční otázka řešení povinných brigád na rybochovném zařízení - líhni a v Domašově n.B.

Následně přednesl zprávu o průběhu prací na líhni od poslední schůze výboru v 06/0210, zejména o provedených opravách a úpravách na technickém vybavení líhně, dále o průběhu stavebních prací na školícím středisku, dodávce objednaných plast. oken.

Na líhni je v plném proudu etapa distribuce prodejní ryby (Po a P. duháka) určeným odběratelům pode pokynu ÚO ČRS OVA. Vlastní distribuci organizuje a provádí hospodář p. Náplava.

Dále informoval předseda přítomné členy o průběhu povolovacího řízení na opravu rybníka v Horní Loděnici, kdy bylo ZVHS adresováno negativní stanovisko rybářů s odkazem na to, že pokud nebude provedeno při opravě hráze rybníka také jeho odbahnění, výsledek se mine účinkem.

Informoval o problému s opakovaným značným úhynem plůdku v sádkách líhně v posledních měsících t.r. ve vazbě na nekvalitní vodu v přítoku (zakalená, zapáchající, s minimem volného kyslíku), což může mít souvislost mj. s přetrvávajícími problémy na horním toku potoka, kde došlo k vylití potoka po zbudování rozsáhlé hráze bobra evropského na pozemek – louku místního soukromého zemědělce a nikdo z kompetentních orgánů samosprávy i státní správy tuto anomálii neřeší. Dalším problém – zdrojem znečištění může být kapacitně přetížená čistírna odpadních vod v  Moravském Berouně. Ihned po skončení dovolené pracovnice Městského úřadu ve Šternberku bude s ní tento problém předseda řešit osobně.

Dále byla podána zpráva o stavu sekání travních porostů na pozemcích, pronajatých společnosti AGRARIAN s.r.o., která neměla údajně možnost projet s traktorem a žací listě na pozemek kolem chat, proto tento pozemek ještě letos 1x poseče ručně.

 

Příspěvky jednotlivých členů :

 

Dr. Pazdera, jednatel :

V úvodu podle pokynu předsedy výboru provedl kontrolu stavu plnění úkolů od červnové schůze výboru, kdy konstatoval, že uložené úkoly, zahrnuté do zápisu č. 6/2010, jsou průběžně splněny.

Informoval přítomné o emailových nabídkách, zprávách, dopisech, pozvánkách a další obecné firemní korespondenci, která přišla na emailovou adresu naší MO. Podle předchozí dohody s předsedou MO všechny zásadní emaily přeposílá bez zbytečného odkladu k rukám předsedy, hospodáře a dalších členů, pokud se jich obsah týká. Stejně tak jsou předávány i doručené písemnosti.

Ve vazbě na funkční nové WWW stránek naší MO, které jsou v současné době prezentovány na Internetu (https://www.pstruzilihenbela.cz.tl/), již bylo rozhodnuto v 06/2010 definitivně ukončit provozování www. stránek, které garantoval p. Malinovský. Je třeba ukončit původní prezentaci (https://ryby.domasovnb.sweb.cz/).

Institut aplikované ekologie - Daphne ČR pozval naši MO na seminář zaměřený na optimalizaci pstruhového hospodaření v součinnosti rybářských a ochranářských subjektů vedoucí ke zlepšení stavu cenných lokalit. Semináře se budou konat na 15ti místech po celé republice v termínech od 23.8.2010 do 15.9.2010. Termíny a začátky jednotlivých seminářů jsou uvedeny v pozvánce. Účast na seminářích je bezplatná. Drobné občerstvení zajištěno.

 

p. Malinovský, vedoucí práce s mládeží :

Podána informace o zahájení pravidelné činnost kroužku mládeže od měsíce září 2010, kd se děti vrací do školy.

 

p. Ing. Žaloudek, člen :

Informoval o pokračování problémů na horním toku potoka, kdy došlo k vylití potoka po zbudování rozsáhlé hráze bobra evropského na pozemek – louku místního soukromého zemědělce a nikdo z kompetentních orgánů samosprávy i státní správy nehodlá tuto anomálii řešit. Tok potoka se tím významně zkrátil, horní část je pro obsádku ryb nedostupný, ryby z původního řečiště potoka zmizely.

p. Povalil, člen výboru :

Informoval o průběhu odlovu na svěřeném úseku a o početních stavech jednotlivých druhů ryb, odchycených během brigád na jednotlivých úsecích Domašova a Těšíkova.

 

p. Slížek, člen výboru :

Informoval o skutečnosti, že na horním toku potoka v hrubé vodě (pod rodinnými domky) došlo k kalamitě ryb (voda byl krátkodobě vytrávena).

 

p. Ing. Lavička, ekonom :

Informoval o průběhu prodeje povolněné 2010 a o vývoji v placení brigád členy místní MO.

V souvislosti s přípravou zprávy o prodeji povolenek pro OVA vyzval všechny prodejce povolenek o doručení kopií zbytku výkazů na nejbližší schůzi výboru, aby zajistil termín předložení hlášení do 30.9.2010.

 

p. Fryčák, místopředseda :

Předložil informaci o zdravotním stavu ryb na rybníku Husinec v Bohuňovicích a o nasazení léčivých prostředků k ošetření osádky rybníka, které neprodleně zajistil hospodář.

V září 2010 bude proveden kontrolní odlov během schůze výboru za účel zjištění aktuálního zdravotního stavu ryb.

Na příští výborové schůzi bude posouzena možnost provést, či neprovést výlov rybníka Husinec s ohledem na stav hladiny vody v místním potoce.

 

p. Náplava, hospodář :

Informoval výbor o skutečnosti, že správce líhně má v termínu 31.7.až 15.8.2010 řádnou dovolenou, takže ho v plném rozsahu na líhni zastupuje.

Dále informoval o činnosti na líhni v posledních týdnech od minulé výborové schůze. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám a omezené možnosti jejich umístění v bazénech (oprava) mají Po i siven zatím menší hmotnost.

V nejbližších dnech bude provedeno přelovení sádky č. 5 a současně provedena distribuce tržní ryby pro určené odběratele v množství 150 kg a 122 kg. Brigáda na odlov a přemístění je stanovena na 10.8.2010 od 16ti hodin.

Předložil výboru návrh na povolení mimořádného lovu na rybičku v termínu 11.8 až 22.8. na rybníku v Domašově nad Bystřicí - dolní.

 

p. Vondráček, předseda Dozorčí komise :

Přednesl zprávu o průběžném naplňování finančního rozpočtu pro letošní rok naší MO za období leden - červen 2010, ve které připomněl jistá rizika i možnosti řešení propadu prodeje povolenek a úhrad brigád.

Dále informoval o řešení všech 5ti případů zadržení rybářského lístku rybářům naší MO za období leden - červen 2010. Jednotlivé případy věcně popsal, předložil hodnocení dozorčí komise a také řešení postihu dle Stanov ČRS. V této věci informoval o počtech zadržených rybářských lístků v posledních letech : r. 2006 = 4 ks, r. 2007 =6 ks, r. 2008 = 2 ks, r. 2009 = 5 ks.)

 

 

Příští schůze výboru MO se koná dne 4. září 2010 od 9,oo hod. na Líhni v Domašově.

  

    Zapsal :  JUDr. Vladimír Pazdera v.r.

jednatel